Tin tức

Tổng kết 10 năm thực hiện NQ 16 về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí

Thứ bảy, 12/08/2017 - 07:26

(Lamdongtv.vn) - Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 16 về công tác tư tưởng lý luận và báo chí

Đồng chí Trần Đức Quận - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội Đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Văn Hiệp - UVBTV - Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; cùng các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể, báo chí, các huyện thành đã tham dự hội nghị. 
Theo báo cáo do đồng chí Trần Văn Hiệp - UVBTV - Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh Uỷ trình bày tại hội nghị  của hội nghị, qua 10 năm triển khai Nghị quyết 16 của Trung ương về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới đã giúp cho cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ Tỉnh Lâm Đồng nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới. Công tác tư tưởng được triển khai kịp thời, đảm bảo đúng định hướng, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác giáo dục chính trị được tăng cường có hiệu quả; tiếp tục xây dựng và nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, Đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, hoạt động của hệ thống phát  thanh, truyền hình ở lâm đồng từ tỉnh đến huyện, thành phố được quan tâm chỉ đạo, kịp thời cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác thông tin đối ngoại của đất nước và của địa phương... Những kết quả đạt được của công tác tư tưởng, lý luận trong thời gian qua đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước; đồng thời, động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn toàn tỉnh.  
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Nghị quyết 16 vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, đó là: công tác tư tưởng thiếu sắc bén, tính thuyết phục, tính chiến đấu chưa cao; việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tâm trạng cán bộ, Đảng viên và nhân viên về những vấn đề phức tạp nảy sinh có lúc, có nơi thiếu kịp thời. Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết ở một số cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chưa được sâu rộng; chưa coi trọng công tác kiểm tra, giám sát; thiếu sơ kết, tổng kết thực tiễn. Thông tin về tỉnh Lâm Đồng trên một số báo còn có trường hợp thiếu chính xác, chưa phản ánh toàn diện vấn đề, chưa tranh thủ của ý kiến của các cơ quan chức năng; một số tin, bài chưa phản ánh đúng bản chất sự việc, cách “rút tít” chưa phù hợp với nội dung thông tin; chưa chú trọng phát hiện tuyên truyền, biểu dương các mặt tích cực, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của địa phương...   
Sau khi đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Văn Hiệp báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 16, các đại biểu đã được nghe một sô tham luận: Tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân - giải pháp để tập hợp các tầng lớp nhân dân; Tình hình tư tưởng của cán bộ Đảng viên trước những sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương - giải pháp để làm tốt công tác tư tưởng trong thời gian tới; Tư tưởng nhận thức, nhận thức chính trị của sinh viên trong thời gian qua - giải pháp để bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cho sinh viên trong thời gian tới; Tình hình tư tưởng của đồng bào dân tộc thiểu số - giải pháp để nâng cao nhận thức, góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; Giải pháp đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng hệ thống phát thanh truyền hình, Báo Lâm Đồng... và thảo luận, đóng góp ý kiến để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết 16 về công tác tư tưởng lý luận và báo chí trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới… 
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đức Quận - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định: Việc thực hiện tốt Nghị quyết 16 là  một trong những yếu tố quan trọng để giữ vững ổn định chính trị tư tưởng, củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng và đồng thuận xã hội, góp phần cùng toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, IX Đảng bộ tỉnh, đưa Lâm Đồng tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.
          
Đối với công tác tư tưởng, đồng chí phó bí thư thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu cần các cấp ủy Đảng, các cơ uan đơn vị:  đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên, đảm bảo các tổ chức cơ sở Đảng là hạt nhân chính trị lãnh đạo trong cơ quan, đơn vị; chú trọng nắm bắt diễn biến tư tưởng, kịp thời chấn chỉnh những nhận thức lệch lạc trong cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức lẫn hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội. Thực hiệt tốt Nghị quyết TW 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu biện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tích cực đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng, Nhà nước ta, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch...Về công tác báo chí, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước với hoạt động báo chí; duy trì thường xuyên công tác giao ban báo chí định kỳ, xác định rõ nội dung, phản ánh đầy đủ, trung thực thông tin về tình hình của địa phương. Chú trọng công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí, đề cao trách nhiệm của đảng viên, nhất là người đứng đầu trong cơ quan báo chí./.
Thùy Dương

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang chủ, cột giữa Danvan
Thời tiết
17 - 24ºC
Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông
.
Tỷ giá
.
Loại Bán Mua
USD
AUD
HKD
Địa điểm Mua Bán
TP HCM
Hà Nội
Quảng cáo cột phải,trên cùng
cột phải
 	Quảng cáo trang chủ, cột phải, trên cùng