Tin tức

Hội nghị trực tuyến toàn quốc chương trình hành động phát triển du lịch Việt Nam

Thứ tư, 30/06/2021 - 08:51

(Lamdongtv.vn) - Bộ Văn Hóa - Thể Thao Và Du Lịch đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về góp ý dự thảo Chiến lược văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025

Ông Đoàn Văn Việt - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hội nghị, dự hội nghị còn có lãnh đạo các bộ, ngành, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam và 63 điểm cầu tại các tỉnh thành. Tại đầu đầu tỉnh Lâm Đồng có ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành. 
      Tại hội nghị, Bộ Văn Hóa- Thể Thao Và Du Lịch đã giới thiệu nội dung, dự thảo Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025, dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 Theo đó du lịch Việt Nam đề ra các mục tiêu như: trở thành điểm đến hấp dẫn, phấn đấu thuộc nhóm ba quốc gia dẫn đầu về phát triển du lịch trong khu vực Đông Nam Á và 50 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới, trong đó tất cả 14 tiêu chí năng lực cạnh tranh du lịch đều tăng, phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững.
Tổng thu từ khách du lịch: Đạt 1.700 - 1.800 nghìn tỷ đồng (tương đương 77 - 80 tỷ USD), tăng trưởng bình quân 13 - 14%/năm; đóng góp trực tiếp vào GDP đạt 12 - 14%. Tạo ra khoảng 5,5 - 6 triệu việc làm, trong đó có khoảng 2 triệu việc làm trực tiếp, tăng trưởng bình quân 12 - 14%/năm. Phấn đấu đón được ít nhất 35 triệu lượt khách quốc tế và 120 triệu lượt khách nội địa, duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân về khách quốc tế từ 12 - 14%/năm và khách nội địa từ 6 - 7%/năm.
Đối với chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 sẽ tập trung xây dựng mục tiêu chung Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh v.v… 

     Tại hội nghị, các đại biểu, các địa phương đã trao đổi, thảo luận các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 như:  Định hướng, giải pháp phục hồi, phát triển du lịch Việt Nam trong 5 năm tới. Đề xuất các sáng kiến, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, phát triển ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh mới. Công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành liên quan trong việc phát huy sức mạnh nội sinh và khả năng hội nhập quốc tế về văn hóa. Xây dựng chỉ số bền vững văn hóa gắn với các mục tiêu phát triển bền vững, Chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng giao thông tại các khu vực động lực phát triển du lịch. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa nhằm đạt được các mục tiêu phát triển văn hóa đến năm 2030. Các giải pháp trọng tâm nhằm khai thác kết cấu hạ tầng và các nguồn lực văn hóa, Nguồn lực thực hiện hiệu quả “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 trong lĩnh vực du lịch” v.v… 
Tin từ phòng Thời sự
Đài PTTH Lâm Đồng

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

TT Quảng cáo trang nội dung, cột giữa Quảng cáo trang chủ, cột giữa