Tin tức

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức lớp học trực tuyến cho đảng viên mới

Chủ nhật, 26/09/2021 - 07:05

(Lamdongtv.vn) - Trong thời gian từ ngày 20/09 đến 28/09/2021, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng tổ chức lớp học trực tuyến, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 2, năm 2021


 
Tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt này có 87 học viên, đến từ 37 tổ chức cơ sở đảng trong Khối. Trong thời gian 7 ngày thực học, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu, quán triệt 10 nội dung chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.
 

 
Thế Hạnh

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang chủ, cột giữa Quảng cáo trang nội dung, cột giữa