Tin tức

Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Thứ tư, 12/06/2019 - 20:56

(Lamdongtv.vn) - Sáng ngày 12/6, đồng chí Trần Đức Quận - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Phan Văn Đa - Phó chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tham dự có các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban, Đảng Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành và các địa phương.
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước’ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, các cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai Nghị quyết trên lĩnh vực văn hóa một cách nghiêm túc, kịp thời và đạt hiệu quả cao. Từ Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã cụ thể hóa bằng chương trình hành động theo hướng toàn diện, vừa mang nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam, vừa thể hiện nét riêng mang bản sắc văn hóa của Lâm Đồng. Công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương và các văn bản liên quan được Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc, chu đáo, chặt chẽ…
Qua đó, đã nâng cao được nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng về tầm quan trọng của văn hóa nói chung, xây dựng đời sống văn hóa nói riêng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Các chương trình, chính sách về văn hóa của Trung ương và địa phương được triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả; thường xuyên quan tâm chỉ đạo xây dựng các đề án văn hoá nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, hướng đến các mục tiêu xây dựng văn hóa lành mạnh.
Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được thực hiện nghiêm túc; công tác bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa, nhất là bản sắc mang nét đặc trưng của người Lâm Đồng được thực hiện có hiệu quả; Hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức rộng khắp, đa dạng về hình thức, hấp dẫn về nội dung đáp ứng nhiệm vụ chính trị-xã hội và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. 
Qua 5 năm tỉnh Lâm Đồng đã triển khai thực hiện hiệu quả 6 nhiệm vụ về văn hóa đó là: Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa; Hội nhập quốc tế và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Bên cạnh đó, tổ chức thành công 2 lễ hội là Festival hoa Đà Lạt, Tuần Văn hóa Trà Bảo Lộc nhằm quảng bá, tôn vinh các ngành nghề đặc trưng, thế mạnh của tỉnh; Các ngày hội văn hóa-thể thao các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các chương trình nghệ thuật dân gian của đồng bào dân tộc bản địa gốc Tây nguyên K'Ho, Churu, Mạ…..

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết 33 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước’ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác giáo dục, gìn giữ và phát huy những giá trị, chuẩn mực đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam trong cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh sinh viên chưa được chú trọng; Tình trạng xuống cấp về đạo đức xã hội, những thuần phong mỹ tục tốt đẹp của dân tộc đang bị bào mòn, lãng quên; tình trạng học sinh vi phạm pháp luật, bạo lực học đường,  vi phạm luật giao thông… đã tác động tiêu cực và ảnh hưởng đến hình ảnh con người Lâm Đồng. Việc đầu tư đầy đủ các thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất, trang thiết bị ở các đơn vị của ngành văn hóa và các địa phương vẫn còn khó khăn. Trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật chưa có nhiều bài viết có chất lượng đối với công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc; thiếu những tác phẩm tiêu biểu….

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo tham luận nhằm đề xuất những giải pháp của các cơ quan, đơn vị và các địa phương để thực hiện tốt hơn Nghị quyết 33 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước’ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, tập trung về việc hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở văn hóa; Thực hiện có hiệu quả hương ước, quy ước trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa ứng xử trong học đường; việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh trong cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân….. 
Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Quận - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những ý kiến đóng góp của các cơ quan đơn vị, khẳng định việc thực hiện Nghị quyết 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước’ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Đại hội Đảng bộ Lần thứ 10 của tỉnh Lâm Đồng đã xác định, làm cho diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc; Các phong trào văn hóa - văn nghệ có sự phát triển toàn diện phong phú đa dạng; Xuất hiện mô hình, cách làm hay của các đơn vị, địa phương và khu dân cư…..
Bên cạnh đó, đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị và các địa phương cần thực hiện một số vấn đề trọng tâm trong xây dựng văn hóa trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới đó là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về phát triển văn hóa; Lên án, phê phán những biểu hiện mê tín dị đoan, hoạt động văn hóa không lành mạnh; Triển khai nhiệm vụ phát triển cho từng quý, từng năm nhằm phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh; Xây dựng phong cách con người Lâm Đồng - Đà Lạt hiền hòa, thanh lịch, mến khách; Nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện xây dựng văn hóa; 
Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hiện nay đang đặt ra trong lĩnh vực văn hóa nhiều vấn đề mới, có tầm chiến lực đòi hỏi các cấp chính quyền cần có biện pháp phù hợp và hành động thiết thực để góp phần ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực trên các lĩnh vực tư tưởng, đạo đức lối sống trong lĩnh vực đời sống văn hóa để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội mà Nghị quyết 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước’ đã đề ra./.
Quang Hoạt

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang chủ, cột giữa Danvan
Thời tiết
17 - 24ºC
Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông
.
Tỷ giá
.
Loại Bán Mua
USD
AUD
HKD
Địa điểm Mua Bán
TP HCM
Hà Nội
Quảng cáo cột phải,trên cùng
Quảng cáo cột phải trên cùng
 	Quảng cáo trang chủ, cột phải, trên cùng