Tin tức

Hội thảo quốc gia: 80 năm đề cương văn hóa Việt Nam

Thứ bảy, 25/02/2023 - 07:05

(Lamdongtv.vn) - Ban Tuyên giáo TW; Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam 1943 – 2023 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trong cả nước

Đồng chủ trì hội thảo có ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư TW Đảng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Hồng Hà – Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng có ông Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 

 
Với chủ đề: “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 – 2023) – Khởi nguồn và động lực phát triển”, hội thảo tập trung vào 2 nội dung chính: Giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam; Văn hóa, con người Việt Nam - Nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Các đại biểu tham dự hội thảo cũng đã có những tham luận, thảo luận để làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn vận dụng các quan điểm, đường lối của Đề cương về văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ cũng như các vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện trong quá trình vận dụng giá trị của Đề cương; từ đó đề xuất, kiến nghị một số cơ chế, chính sách và các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả giá trị của văn kiện này vì mục tiêu chấn hưng văn hóa, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển toàn diện con người Việt Nam trong bối cảnh mới nhằm hiện thực hóa Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, triển khai có hiệu quả Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 và cụ thể hóa lộ trình triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.  Đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương tháng 2-1943, được xem là cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa. Điều này cho thấy, ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng đã rất quan tâm đến vấn đề phát triển văn hóa.Và trong suốt 80 năm qua, những nội dung, giá trị cốt lõi của bản Đề cương đã được Đảng ta không ngừng kế thừa, vận dụng và phát triển.
 

 
Từ hội thảo mang tầm quộc gia lần này sẽ góp phần tuyên truyền sâu rộng tới các cấp, các ngành, các nhà khoa học, giới thực hành văn hóa nghệ thuật và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị cốt lõi về lý luận và thực tiễn, tầm ảnh hưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong 80 năm qua; tạo sự lan tỏa, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo và khát vọng cống hiến của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân nói chung, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cả nước nói riêng. 3 nguyên tắc xây dựng văn hóa được ghi rõ trong đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 đến ngày nay vẫn trường tồn như 3 trụ cột chính để hình thành nên đời sống văn hóa ngày nay. Hơn 80 năm qua, những nguyên tắc ấy đã được kế thừa, đã được bồi đắp, giúp cho văn hóa trở thành 1 sức mạnh nội sinh, và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong bối cảnh mới. Hội thảo cũng nằm trong chuỗi các hoạt động, sự kiện kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 – 2023)  nhằm khẳng định và phát huy những giá trị cốt lõi của Đề cương có ý nghĩa lịch sử này; nghiên cứu quá trình vận dụng, phát huy của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong tiến trình lịch sử, những thành tựu mà văn hóa Việt Nam đạt được dưới ánh sáng của bản Đề cương và chủ trương, đường lối phát triển văn hóa của Đảng.
 

 
Bích Thảo

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

TT Quảng cáo trang nội dung, cột giữa Quảng cáo trang chủ, cột giữa