Tin tức

Thành tựu thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng về tài chính, ngân hàng

Thứ hai, 05/10/2020 - 09:32

(Lamdongtv.vn) - Chúng tôi tiếp tục chuyển tải đến quý vị và các bạn những thành tựu về tài chính, ngân hàng mà tỉnh Lâm Đồng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

 Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm đạt 35.689 tỷ đồng, tỷ lệ huy động vào GRDP đạt 9,1%; tốc độ tăng thu ngân sách bình quân giai đoạn đạt 13%/năm (NQ 10-12%); trong đó, thu từ thuế, phí 22.116 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 61,2% tổng thu ngân sách, bằng 6,2% GRDP, tốc độ tăng thu thuế, phí bình quân đạt 12%/năm (NQ 12 -14%); tỷ trọng thu nội địa chiếm 86% trong tổng thu ngân sách nhà nước.
Tổng chi ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 đạt 51.929 tỷ đồng; tốc độ tăng chi bình quân 7,7%/năm; trong đó, chi thường xuyên, dự phòng, chi trả nợ chiếm 75,5%; chi đầu tư phát triển chiếm 24,5% tổng chi ngân sách 5 năm. Kỷ luật kỷ cương tài chính ngân sách được tăng cường, hiệu quả sử dụng ngân sách được nâng cao; cơ cấu chi ngân sách chuyển dịch tích cực theo hướng giảm dần chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển. Tỷ trọng chi đầu tư phát triển năm 2016 là 19,7% tăng lên 26% năm 2020; giai đoạn 2016-2020 chiếm 24,5%. Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí được triển khai đồng bộ hiệu quả cả trong các đơn vị hành chính quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Hoàn thành công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thực hiện thoái vốn nhà nước, sắp xếp lại các công ty nhà nước theo đúng quy định và tiến độ phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập, giao tài sản cho đơn vị sự nghiệp công lập theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp được quan tâm chỉ đạo, đạt kết quả.
Công tác quản lý, điều hành ngân sách, bám sát chủ trương, chính sách của Trung ương, cân đối ngân sách được đảm bảo. Có nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả trong quản lý, nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu thuế; thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước, tốc độ tăng thu bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 13%; điều hành chi chặt chẽ, linh hoạt, tiết kiệm, hiệu quả, kỷ luật tài chính được tăng cường; cơ cấu chi ngân sách chuyển biến tích cực, tỷ trọng chi đầu tư phát triển tăng, phù hợp với chủ trương của Trung ương về tái cơ cấu ngân sách và quản lý nợ công./.
Hoàng Phúc

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)