TIỀNG DÂN TỘC

Thứ bảy, 23/05/2020 - 15:35

Thời sự tiếng Kơ Ho (23/05/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 21/05/2020 - 08:16

Thời sự tiếng Kơ Ho (21/05/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 19/05/2020 - 09:16

Thời sự tiếng Chu ru (19/05/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 16/05/2020 - 08:36

Thời sự tiếng Kơ Ho (16/05/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 14/05/2020 - 08:44

Thời sự tiếng Kơ Ho (14/05/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 12/05/2020 - 08:22

Thời sự tiếng Chu ru (12/05/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ sáu, 08/05/2020 - 23:17

Thời sự tiếng Kơ Ho (09/05/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 07/05/2020 - 08:41

Thời sự tiếng Kơ Ho (07/05/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 02/05/2020 - 16:06

Thời sự tiếng Kơ Ho (02/05/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 30/04/2020 - 16:07

Thời sự tiếng Kơ Ho (30/04/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 28/04/2020 - 09:00

Thời sự tiếng Chu ru (28/04/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng