TIỀNG DÂN TỘC

Thứ năm, 26/03/2020 - 09:18

Thời sự tiếng Kơ Ho (26/03/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 24/03/2020 - 09:19

Thời sự tiếng Chu ru (24/03/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 21/03/2020 - 19:16

Thời sự tiếng Kơ Ho (21/03/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 19/03/2020 - 20:03

Thời sự tiếng Kơ Ho (19/03/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 17/03/2020 - 18:06

Thời sự tiếng Chu ru (17/03/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 14/03/2020 - 19:14

Thời sự tiếng Kơ Ho (14/03/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 12/03/2020 - 19:13

Thời sự tiếng Kơ Ho (12/03/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 10/03/2020 - 19:53

Thời sự tiếng Chu ru (10/03/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 07/03/2020 - 10:43

Thời sự tiếng Kơ Ho (07/03/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 05/03/2020 - 08:48

Thời sự tiếng Kơ Ho (05/03/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 03/03/2020 - 08:38

Thời sự tiếng Chu ru (03/03/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng