TIỀNG DÂN TỘC

Thứ ba, 20/10/2020 - 06:46

Thời sự tiếng Chu ru (20/10/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 17/10/2020 - 07:06

Thời sự tiếng Kơ Ho (17/10/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 15/10/2020 - 09:15

Thời sự tiếng Kơ Ho (15/10/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 13/10/2020 - 09:01

Thời sự tiếng Chu ru (13/10/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 10/10/2020 - 08:34

Thời sự tiếng Kơ Ho (10/10/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 08/10/2020 - 09:13

Thời sự tiếng Kơ Ho (08/10/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 06/10/2020 - 08:38

Thời sự tiếng Chu ru (06/10/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 03/10/2020 - 07:01

Thời sự tiếng Kơ Ho (03/10/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 01/10/2020 - 09:41

Thời sự tiếng Kơ Ho (01/10/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 29/09/2020 - 08:49

Thời sự tiếng Chu ru (29/09/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 26/09/2020 - 14:44

Thời sự tiếng Kơ Ho (26/09/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng