TIỀNG DÂN TỘC

Thứ năm, 22/04/2021 - 10:07

Thời sự tiếng Kơ Ho (22/04/2021)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 15/04/2021 - 11:37

Thời sự tiếng Kơ Ho (15/04/2021)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 13/04/2021 - 08:36

Thời sự tiếng Chu ru (13/04/2021)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 10/04/2021 - 07:09

Thời sự tiếng Kơ Ho (10/04/2021)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 08/04/2021 - 12:03

Thời sự tiếng Kơ Ho (08/04/2021)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 06/04/2021 - 08:45

Thời sự tiếng Chu ru (06/04/2021)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 03/04/2021 - 07:17

Thời sự tiếng Kơ Ho (03/04/2021)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 01/04/2021 - 18:35

Thời sự tiếng Kơ Ho (01/04/2021)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 30/03/2021 - 08:17

Thời sự tiếng Chu ru (30/03/2021)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 27/03/2021 - 07:02

Thời sự tiếng Kơ Ho (27/03/2021)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 25/03/2021 - 08:26

Thời sự tiếng Kơ Ho (25/03/2021)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng