TIỀNG DÂN TỘC

Thứ năm, 13/08/2020 - 09:45

Thời sự tiếng Kơ Ho (13/08/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 11/08/2020 - 09:35

Thời sự tiếng Chu ru (11/08/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 08/08/2020 - 06:58

Thời sự tiếng Kơ Ho (08/08/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 06/08/2020 - 12:35

Thời sự tiếng Kơ Ho (06/08/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 04/08/2020 - 09:50

Thời sự tiếng Chu ru (04/08/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 01/08/2020 - 15:14

Thời sự tiếng Kơ Ho (01/08/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 30/07/2020 - 09:41

Thời sự tiếng Kơ Ho (30/07/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 28/07/2020 - 10:29

Thời sự tiếng Chu ru (28/07/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 25/07/2020 - 07:14

Thời sự tiếng Kơ Ho (25/07/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 23/07/2020 - 10:11

Thời sự tiếng Kơ Ho (23/07/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 21/07/2020 - 08:52

Thời sự tiếng Chu ru (21/07/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng