TIỀNG DÂN TỘC

Thứ ba, 28/04/2020 - 09:00

Thời sự tiếng Chu ru (28/04/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 25/04/2020 - 07:10

Thời sự tiếng Kơ Ho (25/04/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 23/04/2020 - 10:11

Thời sự tiếng Kơ Ho (23/04/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 21/04/2020 - 08:16

Thời sự tiếng Chu ru (21/04/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 18/04/2020 - 07:32

Thời sự tiếng Kơ Ho (18/04/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 16/04/2020 - 08:51

Thời sự tiếng Kơ Ho (16/04/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 14/04/2020 - 09:21

Thời sự tiếng Chu ru (14/04/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 11/04/2020 - 07:13

Thời sự tiếng Kơ Ho (11/04/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 09/04/2020 - 09:28

Thời sự tiếng Kơ Ho (09/04/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 07/04/2020 - 10:01

Thời sự tiếng Chu ru (07/04/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng