TIỀNG DÂN TỘC

Thứ bảy, 18/01/2020 - 09:20

Thời sự tiếng Kơ Ho (18/01/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 16/01/2020 - 08:03

Thời sự tiếng Kơ Ho (16/01/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 14/01/2020 - 11:40

Thời sự tiếng Chu ru (14/01/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 11/01/2020 - 07:07

Thời sự tiếng Kơ Ho (11/01/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 09/01/2020 - 09:06

Thời sự tiếng Kơ Ho (09/01/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 07/01/2020 - 09:50

Thời sự tiếng Chu ru (07/01/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 02/01/2020 - 08:58

Thời sự tiếng Kơ Ho (02/01/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ hai, 30/12/2019 - 17:30

Thời sự tiếng Chu ru (31/12/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 28/12/2019 - 07:09

Thời sự tiếng Kơ Ho (28/12/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 26/12/2019 - 09:35

Thời sự tiếng Kơ Ho (26/12/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng