TIỀNG DÂN TỘC

Thứ bảy, 11/07/2020 - 07:06

Thời sự tiếng Kơ Ho (11/07/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 09/07/2020 - 09:46

Thời sự tiếng Kơ Ho (09/07/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 07/07/2020 - 12:29

Thời sự tiếng Chu ru (07/07/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 04/07/2020 - 07:22

Thời sự tiếng Kơ Ho (04/07/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 02/07/2020 - 12:38

Thời sự tiếng Kơ Ho (02/07/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 30/06/2020 - 08:44

Thời sự tiếng Chu ru (30/06/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Chủ nhật, 28/06/2020 - 10:02

Thời sự tiếng Kơ Ho (28/06/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 25/06/2020 - 10:31

Thời sự tiếng Kơ Ho (25/06/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 23/06/2020 - 09:15

Thời sự tiếng Chu ru (23/06/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 20/06/2020 - 08:17

Thời sự tiếng Kơ Ho (20/06/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 18/06/2020 - 09:33

Thời sự tiếng Kơ Ho (18/06/2020)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng