TIỀNG DÂN TỘC

Thứ năm, 17/10/2019 - 10:01

Thời sự tiếng Kơ Ho (17/10/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 15/10/2019 - 09:55

Thời sự tiếng Chu ru (15/10/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 12/10/2019 - 08:29

Thời sự tiếng Kơ Ho (12/10/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 10/10/2019 - 08:34

Thời sự tiếng Kơ Ho (10/10/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 08/10/2019 - 08:24

Thời sự tiếng Chu ru (08/10/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 05/10/2019 - 10:59

Thời sự tiếng Kơ Ho (05/10/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 03/10/2019 - 08:27

Thời sự tiếng Kơ Ho (03/10/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 01/10/2019 - 08:24

Thời sự tiếng Chu ru (01/10/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 28/09/2019 - 08:41

Thời sự tiếng Kơ Ho (28/09/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 24/09/2019 - 08:23

Thời sự tiếng Chu ru (24/09/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 21/09/2019 - 07:06

Thời sự tiếng Kơ Ho (21/09/2019)

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng