Tin tức

Lan tỏa từ một phong trào

Thứ bảy, 26/11/2022 - 08:09

(Lamdongtv.vn) - Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là một trong bốn nhóm giải pháp lớn được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 nhằm xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trong thời gian qua các cấp, các ngành và người dân trên địa bàn tỉnh đã cùng chung tay triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. 
 


 
Có thể nói, trong thời gian qua, với sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, nên cuộc vận động  toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh đã tạo được sức lan tỏa mạnh trong quần chúng nhân dân. Hoạt động ngày càng đi vào nề nếp, thực sự có hiệu quả, làm thay đổi diện mạo nông thôn của vùng đất Nam Tây Nguyên này. Từ sự chuyển biến tích cực đó, cuộc vận động TDĐKXDĐSVH tỉnh Lâm Đồng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ đối với cả 5 nội dung của phong trào và 7 phong trào của cuộc vận động toàn TDĐKXDĐSVH. Từ các hoạt động xã hội cho đến các hoạt động văn hóa. Điển hình như phong trào đoàn kết giúp nhau, xóa đói giảm nghèo,   xác định phát triển kinh tế,  xoá đói, giảm nghèo yêu cầu quan trọng quyết định hiệu quả và chất lượng của cuộc vận động, với sự hỗ trợ của các cấp các ngành, và ý chí vươn lên của người dân đã giúp cho nhiều hộ vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt, từ khi thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, mọi người, mọi nhà đã dồn sức thi đua phấn đấu xây dựng kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, chung tay, góp sức làm cho diện mạo làng quê ngày thêm khởi sắc. 
 

 
Song song đó, các nội dung như xây dựng nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật được chú trọng quan tâm, xây dựng môi trường văn hóa đã được đẩy mạnh sâu rộng trong tầng lớp, cơ quan, đơn vị.  Các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội có nội dung văn hóa đã không ngừng được cải thiện và nâng cao qua đó làm thay đổi diện mạo trên mọi lĩnh vực; các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa – thể thao cơ sở gắn với xây dựng làng, xã văn hóa tạo bước chuyển biến mới trong phong trào thể dục thể thao cấp phường, xã, phường. Phong trào xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới ngày càng tăng, có 142/142 xã, phường, thị trấn đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, trong đó có 111 xã được công nhận và công nhận lại đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Cùng với đó, phong trào xây dựng gia đình văn hóa được triển khai sâu rộng tới từng thôn, làng, khu dân cư, cơ quan, đơn vị và trở thành cuộc vận động lớn, được các gia đình, các dòng họ tham gia hưởng ứng, tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa đạt 91%. Các gia đình văn hóa là những tấm gương sáng ở cộng đồng dân cư trong việc phấn đấu thực hiện các tiêu chí gia đình no ấm, bình đẳng, hòa thuận, tiến bộ, hạnh phúc, đây cũng là nhân tố tích cực, quan trọng trong việc giữ gìn, bảo vệ các giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc..v.v. …… 
 

 
 Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư thực sự đã đem lại quyền lợi về vật chất cũng như tinh thần cho nhân dân, tạo nên sự nhất trí, đồng thuận trong xã hội và xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh với tiêu chí của nền văn hóa mới, con người mới  - góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương ngày càng giàu mạnh./.
 
Minh Hiên

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

TT OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa